วิชาศิลปะ

โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง โดยเริ่มสอนนักเรียนอายุตั้งแต่ 4 ปีเป็นต้นไป

ประโยชน์สำหรับเด็ก
  • สนุกสนาน ผ่อนคลาย กับกิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพลายเส้น การใช้สีไม้ สีพาสเทล สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะครีลิก
    และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุประเภทต่างๆ
  • เสริมสร้างสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านอารมณ์
  • สร้างสมดุลในการทำงานของสมอง ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้กับเด็ก
  • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของกล้ามเนื้อมือและการมองเห็น
  • สร้างสรรค์ผลงาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ

ประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่
  • สร้างความเพลิดเพลิน และเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้ที่สนใจ
  • ศิลปะสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์งานได้
  • ศิลปะเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ที่สร้างงานได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนมีการเรียนการสอนดังนี้
  • ศิลปะและสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก อายุ 4 -8 ปี
  • การวาดภาพพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี
  • การวาดภาพสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 13 ปีขึ้นไป
  • การวาดภาพลายเส้น
  • การวาดภาพสีอะครีลิค
  • การวาดภาพสีน้ำ