บัลเล่ต์ และแจ๊สแด๊นส์

เสริมสร้างบุคลิคภาพ และความแข็งแรงของร่างกายด้วยหลักสูตรการเต้นบัลเล่ต์จากสถาบัน Royal Academy of Dance
ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุ 4 ปีขึ้นไป และหลักสูตรเต้นแจ๊ส สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 7 ปีจนถึงผู้ใหญ่
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมส่งสอบกับสถาบัน Royal Academy of Dance