รวมวงเครื่องสาย

นักเรียนวิชาไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนวิชารวมวงเครื่องสาย นักเรียนจะได้เรียน
การบรรเลงเพลงประสานเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย โดยเรียนเป็นกลุ่ม 4-5 คนขึ้นไป เครื่องดนตรีแต่ละประเภท
หรือแม้กระทั่งประเภทเดียวกันสามารถเล่นโน้ตเพลงที่อาจมีทำนองคล้ายกันหรือต่างกัน แต่เมื่อบรรเลงออกมาพร้อมกันแล้ว
จะสอดคล้องกันจนเกิดเป็นทำนองเพลงที่มีมิติ และมีความไพเราะมาก

การเรียนรวมวงจะพัฒนาการฟังและความแม่นยำในการเล่นโน้ตเพลงของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรี
ของตนเองร่วมกับผู้อื่นหรือเครื่องดนตรีอื่นๆได้ ซื่งเป็นหัวใจของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย