วิชาเทควันโด

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี ซึ่งคำว่า เท แปลว่า เท้า หรือการโจมตีด้วยเท้า ควอน แปลว่า มือ หรือการโจมตีด้วยมือ โด แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโด หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว อย่างมีสติ
เทควันโดเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ซึ่งจัดเป็นศิลปะป้องกันตัวชั้นนำของโลก เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากทั้งเพศชายและเพศหญิง ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และระดับโอลิมปิก หลักสูตรเทควันโดแบ่งเป็น 2 ลักษณะหลัก คือ
หลักสูตรสำหรับนักเรียนทั่วไปซึ่งแบ่งระดับชั้นเรียนตามสีของสายคาดเอว และหลักสูตรชั้นสูงสำหรับอาจารย์คือสายดำ

โรงเรียนคีตดนตรีจัดหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป และจัดระดับการเรียนโดยแบ่งเป็นลำดับสาย ดังนี้
ลำดับสายของเทควันโด
  • เริ่ม สายขาว
  • 10 สายเหลือง 1
  • 9 สายเหลือง 2
  • 8 สายเขียว 1
  • 7 สายเขียว 2
  • 6 สายฟ้า 1
  • 5 สายฟ้า 2
  • 4 สายน้ำตาล 1
  • 3 สายน้ำตาล 2
  • 2 สายแดง 1
  • 1 สายแดง 2

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
  • สามารถป้องกันตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย พัฒนากล้ามเนื้อและระบบหายใจ อวัยวะของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น ระบบอาหาร หัวใจ
    การหายใจ และข้อต่อต่างๆ รวมถึงกล้ามเนื้อ
  • พัฒนาการทรงตัว เสริมสร้างบุคลิกภาพ ช่วยให้มีไหวพริบ
  • มีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึ้น
  • ให้ความสนุกสนาน และฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • พัฒนาด้านจิตใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์