เครื่องดนตรีไทย

ความสงบและความไพเราะของดนตรีไทย เช่น ขิม เป็นเอกลักษณ์ที่เราภาคภูมิ โดยจัดหลักสูตรเรียนเดี่ยว และเรียนคู่
สำหรับผู้เรียนอายุ 5 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่